Online oprichting van rechtspersonen : hoe werkt dat concreet?

Sinds 1 augustus 2021 laat de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht toe om een vennootschap, stichting of vereniging online op te richten. Wat houdt dit in en hoe moet dit concreet georganiseerd worden? Wij geven in deze blog antwoorden op een aantal praktische aspecten van de online oprichting.

Wat houdt de online oprichting in?

De online oprichting houdt in dat wanneer voor een oprichting van een vennootschap, stichting of vereniging een authentieke akte nodig is, deze authentieke akte vanop afstand kan worden verlijd door de notaris.

Praktisch gezien houdt dit dus in dat de oprichters niet meer naar de notaris moet gaan voor een fysieke afspraak. Zij zullen wel nog samen met de eventuele andere inschrijvers (hierna de “Partijen”) en de notaris moeten bijeenkomen, maar deze bijeenkomst kan louter online plaatsvinden.

Voor wie?

Deze mogelijkheid bestaat voor elke vennootschap, vereniging of stichting die middels authentieke akte worden opgericht.

Enkel vennootschappen die een inbreng in natura wensen door te voeren en entiteiten waarvan de oprichting geen authentieke akte vereist, vallen uit de boot.

Hoe verloopt het concreet?

De oprichting geschied via het platform “startmybusiness”.

De Partijen moeten zich op dit platform registreren. Hierbij zullen de Partijen informatie (benaming, identiteit bestuurders,…) en documenten (business plan (financieel plan, bankattest,…) kunnen opladen ter voorbereiding van de akte.

Nadat de informatie en de documenten zijn opgeladen kiezen de Partijen de instrumenterende notaris die het ontwerp van de akte verder zal voorbereiden.

Zodra het ontwerp van de oprichtingsakte in finaal vorm heeft gekregen, zal een afspraak worden gemaakt om een online videoconferentie op te zetten tussen de notaris en de Partijen. De Partijen krijgen een hyperlink naar deze online vergadering. De akte zal tijdens de online videoconferentie worden voorgelezen door de notaris en er kunnen nog enkele laatste wijzigingen worden doorgevoerd. Indien alle Partijen akkoord zijn over de tekst van de oprichtingsakte, zal de notaris de ondertekeningsprocedure starten, waarbij de ondertekening zelf gebeurt in een afzonderlijke beveiligde applicatieruimte. De Partijen die de oprichtingsakte moeten ondertekenen krijgen dan een e-mail met een link ter ondertekening en een PIN-code. Nadat alle Partijen de oprichtingsakte hebben ondertekend, zal de notaris de oprichtingsakte tegentekenen.

Snellere bekendmaking van de oprichting

De oprichting zal in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt binnen de 10 dagen na het verlijden van de oprichtingsakte en de betaling van de publicatiekosten. Dit is sneller dan wanneer de oprichting in persoon – en dus niet online – geschiedt. Indien de rechtspersoon uitsluitend door een natuurlijke persoon wordt opgericht middels een model dat op het voornoemde elektronisch platform ter beschikking wordt gesteld, bedraagt deze bekendmakingstermijn slechts 5 dagen.

Kan de vennootschap, vereniging of stichting enkel nog online worden opgericht?

Nee, in volgende gevallen blijft een oprichting in persoon vereist/mogelijk:

  • indien er redenen zijn om te vermoeden dat er identiteitsfraude is gepleegd;
  • indien dit noodzakelijk is om de naleving te controleren van de regels aangaande de handelingsbekwaamheid van de partij of aangaande haar bevoegdheid om de rechtspersoon voor wiens rekening zij optreedt te vertegenwoordigen;
  • indien de Partijen hierom verzoeken;
  • indien partijen een inbreng in natura willen doen.

Heeft u vragen over de online oprichting of de oprichting meer in het algemeen, aarzel dan niet Kevin Van Deuren te contacteren.

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.