Nieuwe regeling inzake virtuele munten : o.a. ban op niet-EU dienstverleners en strafsancties bij miskenning registratieplicht

Bij wet van 1 februari 2022 werden enkele wijziging aan de Witwaswet van 18 september 2017 (de “Witwaswet) doorgevoerd die betrekking hebben op virtuele valuta.

Krachtens art. 35/1 van de Witwas wet is een virtuele valuta "een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld".

De Witwaswet onderwierp reeds zowel "aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta gevestigd op het Belgisch grondgebied, en bedoeld in het koninklijk besluit genomen krachtens het tweede lid van deze paragraaf" als "aanbieders van bewaarportemonnees gevestigd op het Belgisch grondgebied, en bedoeld in het koninklijk besluit genomen krachtens het tweede lid van deze paragraaf" aan de toepassing van de Witwaswet als onderworpen entiteiten.

Een aantal zaken worden nu verder verduidelijkt in de Witwaswet.

1) Invoeging van de definitie van "diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciair valuta"

Tot nog toe bevatte de Witwaswet enkel een omschrijving van wat onder aanbieders van bewaarportemonnees werd verstaan. De wet van 1 februari 2022 voegt nu de definitie toe van “diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciair valuta", zijnde “diensten die bestaan uit aan- of verkoopverrichtingen, met eigen kapitaal, waarbij virtuele valuta gewisseld worden voor fiduciaire valuta of fiduciaire valuta voor virtuele valuta;″.

2) Vermoeden van vestiging in België

In artikel 5 wordt ook een "ban" op niet-EU dienstverleners toegevoegd.

Er worden in artikel 5 een bepaling toegevoegd waaruit blijkt dat de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees die op Belgisch grondgebied "elektronische infrastructuren" hebben opgezet via welke zij voornoemde diensten aanbieden, geacht worden in België te zijn gevestigd.

Hieronder vallen bijvoorbeeld de bijkantoren, vestigingen, agenten, maar even goed de entiteiten die de zogenaamde “crypto-ATM’s” op het Belgische grondgebied hebben geplaatst.

Deze entiteiten zullen aldus evenzeer moeten voldoen aan de Witwaswetgeving.

3) Verbod van dienstverlening in België voor niet-EU dienstverleners

Het is voortaan aan natuurlijke of rechtspersonen die ressorteren onder het recht van een derde land (i.e. een niet-EER land) verboden om op Belgisch grondgebied diensten te verlenen of aan te bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, of om bewaarportemonnees aan te bieden, wanneer deze activiteit een gewoonlijke activiteit uitmaakt.

Volgens de wetgever is deze laatste regel noodzakelijk omdat de (Europese) witwasreglementering alleen van toepassing is in Europa. Omdat dienstverleners uit andere landen mogelijk niet onderworpen zijn aan gelijkwaardige, vereisten op het vlak van witwassen moeten hun diensten hier verboden worden. Opvallend is dat het verbod op algemene wijze geldt (ook indien zou worden aangetoond dat gelijkwaardige beschermingsregels gelden).

4) Verdere uitwerking registratieplicht

De Witwaswet bevatte reeds een bepaling waaruit volgde dat de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en van aanbieders van bewaarportefeuilles geregistreerd moesten worden bij de FSMA. De bepaling waarbij aan de Koning de bevoegdheid wordt gedelegeerd om de regels en voorwaarden voor de inschrijving van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en van aanbieders van bewaarportefeuilles bij de FSMA vast te leggen evenals de voorwaarden voor de uitoefening van het aanbieden van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, blijft behouden (maar wordt hernummerd). Dit KB laat op zich wachten.

In de Witwaswet zelf is nu wel verduidelijkt dat de FSMA twee registers moet bijhouden: een register van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en een register van de aanbieders van bewaarportemonnees.

Tevens geeft de Witwaswet nu aan dat in die registers, voor elke aanbieder de volgende informatie moet worden vermeld:
1° zijn identificatiegegevens;
2° in voorkomend geval, als de aanbieder een gereglementeerde onderneming is, zijn andere gereglementeerde statuten.

Er wordt ook aangegeven dat de registers die de FSMA bijhoudt, een specifieke rubriek kunnen bevatten voor gereglementeerde ondernemingen.

De FSMA moet de wijzigingen die de voorbije twaalf maanden zijn aangebracht in de registers publiceren.

Indien de registratieplicht door voornoemde aanbieders wordt genegeerd, dan wordt dit voortaan ook strafrechtelijk gesanctioneerd met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 50 tot 10 000 euro, of met één van die straffen.

De regeling treedt op 21 februari 2022 in werking.

Bij verdere vragen inzake de toepassing van de witwasregelgeving of voor bijstand bij de uitwerking van een witwas-policy helpen wij u graag verder. U kunt ook bij ons terecht voor een vrijblijvend eerstelijnsadvies. Gelieve ons dan per mail uw vraag voor te leggen.


*Onze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die wij in dit verband zouden ontvangen.

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.