Ook voor ondernemingen binnenkort minimum bankdiensten

Naar het voorbeeld van de basisbankdienst voor consumenten, voert de wet van 8 november 2020 houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht (“WER”) ook voor de professionele activiteiten van ondernemingen een recht op basisbankdiensten in. De wet treedt in werking op 1 mei 2021.

Het kunnen beschikken over een bankrekening om hiermee betalingsverrichtingen te kunnen doen is voor een onderneming noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het economisch rechtsverkeer. Tal van wettelijke bepalingen maken de beschikking over een bankrekening overigens verplichtend.

Niettemin blijkt dat sommige ondernemingen moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te verkrijgen (o.a. de diamantsector, de horecasector en het tweede kans-ondernemerschap). Om hieraan tegemoet te komen voegt de wet een nieuwe afdeling in in boek VII van het WER die de voorwaarden en de krijtlijnen voor de verplichting in hoofde van de banken om aan ondernemingen een basisbankdienst aan te bieden, uiteenzet (naar het voorbeeld van wat reeds geldt voor consumenten).

Zo zal het voor in België gevestigde ondernemingen die in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen zijn ingeschreven dan wel dergelijke inschrijving hebben aangevraagd mogelijk zijn om volgende transacties uit te voeren:

  • betalingstransacties (voor zover deze niet leiden tot een debetstand);
  • domiciliëringen en doorlopende opdrachten;
  • de uitvoering van betalingstransacties via een betaalinstrument;
  • overschrijvingen;
  • contanten op een rekening storten of opnemen binnen de EER.

De basisbankdienst geeft deze ondernemingen evenwel geen recht tot het verkrijgen van een krediet of kredietopening.

De onderneming die beroep wil doen op de basisbankdienst, zal voorafgaandelijk zelf een marktonderzoek moeten doen. Slechts indien zij door drie banken wordt afgewezen, zal deze onderneming recht hebben op voormelde basisbankdiensten. Hiertoe zal zij een schriftelijke aanvraag moeten richten aan de basisbankdienst-kamer (een kamer ingericht bij de FOD economie). Na positief advies van de Cel voor Financiële Informatieverwerking wijst de basisbankdienst-kamer dan een in België gevestigde kredietinstelling aan die de basisbankdienst zal moeten leveren.

Deze basisbankdienst heeft tot gevolg dat ondernemingen in “risicosectoren” of ondernemers die na een faillissement met een schone lei een nieuwe onderneming willen opstarten, door banken geen (vaak onoverkomelijk) obstakel wordt tegengeworpen zodat deze ondernemingen een eerlijke kans krijgen in het economisch verkeer.

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de wet, kan u hier meer informatie terugvinden. Heeft u als onderneming of als bank vragen over de regeling, dan kunt u ook contact opnemen met Régine Feltkamp of Kevin Van Deuren.

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.