Plotse aanrekening of verhoging van de kosten door gewone leveranciers wegens stijging van de elektriciteitsprijzen? Dit kan u doen

De prijs voor elektriciteit swingt reeds enige tijd de pan uit.

Vele ondernemingen worden geconfronteerd met een fikse stijging van de elektriciteitskost, die de kost van hun productie of dienstverlening duurder maakt.

Aangezien deze trend blijft aanhouden proberen zij deze kost te verleggen op o.a. hun professionele afnemers. Vaak eenzijdig en zonder dit expliciet voorafgaandelijk te melden. Gewoon een extra lijn op de factuur.

Bent u een professionele afnemer van diensten of goederen?

Kijk dan goed uit en verifieer de binnenkomende facturen.

Stelt u vast dat er plots elektriciteitskosten worden aangerekend, terwijl dat voordien niet het geval was of dat kosten worden aangepast, dan kijkt u best na of dit volgens het gesloten contract mogelijk is. Doorgaans zal een regeling inzake kosten opgenomen zijn in de bijzondere bedingen over de vergoeding of in de algemene voorwaarden onder de artikelen inzake vergoeding of betalingen. Toch leest u best het volledig contract, want soms worden die bepalingen "bewust" op plaatsen gestoken waar een lezer ze niet zou verwachten (bijv. in de "varia"-bepalingen).

Als er een regeling is, moet aandachtig gekeken worden wat die regeling precies omvat en voorschrijft. Valt de elektriciteitskost wel onder die bepaling? Moeten er informatieverplichtingen of andere formaliteiten worden nageleefd alvorens de doorrekening kan plaatsvinden?

Zo het contract bedingen bevat die dergelijke doorrekeningen van kosten mogelijk maken, is nog na te gaan of die bedingen geldig zijn, onder andere in het licht van de onrechtmatige bedingenleer die nu ook geldt in B2B contracten.

Zo het contract dergelijke bepalingen niet bevat, gaat het om een eenzijdige wijziging van het contract, wat niet is toegelaten.

Het kan wel zijn dat het contract een zogenaamde "hardship"-clausule bevat, op grond waarvan bij gewijzigde omstandigheden waardoor de prestaties van een partij veel zwaarder worden dan voorzien, er een heronderhandeling kan plaatsvinden.

De aanrekening of doorrekening kan daarenboven onrechtmatig zijn omdat - gelet op de feitelijke omstandigheden - ze bijv. een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt (bijv. als u bent misleid geweest of waneer er dwang werd uitgeoefend) of een misbruik van een economische afhankelijkheidspositie of van een machtspositie uitmaakt.

Indien u geen reden ziet voor de aanrekening of deze u onrechtmatig lijkt, betaalt u best de factuur niet (of gedeeltelijk niet) en protesteert u de factuur door schriftelijk aan uw leverancier te melden dat u bij gebrek aan verdere uitleg, de aangerekende kost niet aanvaardt. Werd de factuur reeds betaald, dan protesteert u de factuur toch ook best.

Dat protest stuurt u best zo snel mogelijk, anders loopt u het risico dat u geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

In sommige sectoren (energiesector, banksector) kunt u in geval van geschil terecht bij de (gratis) ombudsdiensten of bij de regulator. Deze kunnen o.a. helpen door de zaak te bemiddelen.

Bij miskenning van economische regelgeving kan ook klacht worden neergelegd bij de Economische inspectie.

Heeft u vragen bij het voorgaande?

Contacteer ons vrijblijvend.


Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.