Voorontwerp omzetting Richtlijn 2019/944 betreffende de interne elektriciteitsmarkt goedgekeurd

Op 30/4/21 keurde de Belgische ministerraad op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese Rrichtlijn 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Met het voorontwerp wordt voorgesteld de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (elektriciteitswet) te wijzigen op de volgende vlakken:

  • het versterken van de positie van de consumenten door hen beter te informeren over hun verbruik en hun rechten. De bedoeling is dat de consument een actievere rol speelt (cfr. productie van elektriciteit via zonnepanelen, internet of things, ...) en zo een centrale speler wordt op de elektriciteitsmarkt;
  • nieuwe verplichtingen voor de transmissienetbeheerder met betrekking tot het beheer van de gegevens van de eindgebruiker en een verduidelijking van de opslag van elektriciteit;
  • een hervorming van de elektriciteitsmarkt door de introductie van nieuwe actoren en een verhoogd toezicht door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG);
  • internationale en regionale samenwerking die wordt versterkt door de oprichting van regionale coördinatiecentra.

Het voorontwerp werd voorgelegd aan het Overlegcomité en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Daarna moet het nog ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Zo u in het kader van uw activiteiten vragen heeft bij de Richtlijn 2019/944 of de Elektriciteitswet, helpen wij u graag verder.

Focus Points

With a view to have an open eye on the future, we follow up on specific (legal) topics at the heart of modern businesses in transition.